Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên của trường Đại học Công nghệ giao thông Vận tải

Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (GDQPAN) nhằm mục đích giáo dục cho sinh viên, học sinh (HSSV) hiểu biết về đường lối quân sự của Đảng và trang bị những kiến thức quân sự cần thiết; đồng thời rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách, nếp sống, tác phong con người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN) và tính tập thể. Nội dung bài viết đề cập đến một số bài học và và kiến nghị về công tác GDQPAN của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.