Giáo trình Giải tích 1 - Lê Chí Ngọc

Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số một biến số và nhiều biến số: Giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân. Các ứng dụng của phép tính vi phân. Các kiến thức về tích phân bất định và tích phân xác định hàm một biến. Các ứng dụng của phép tính tích phân hàm một biến. Sơ lược về lý thuyết trường vô hướng và trường véc tơ. Trên cơ sở đó, có thể học tiếp các học phần sau về Toán cũng như các môn kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền tảng Toán học cơ bản cho kỹ sư các ngành công nghệ.