Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Tài chính

Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Tài chính có nội dung trình bày một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; hạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!