Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Tài chính

Nối tiếp phần 1, Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Tài chính tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản bằng tiền; hạch toán các khoản phải thu; hạch toán các khoản nợ phải trả; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; báo cáo tài chính; hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại; kế toán xuất, nhập khẩu hàng hóa; hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!