Giáo trình Thí nghiệm mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ đại học): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Thí nghiệm mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ đại học) gồm nội dung chương 3 và chương 4 trình bày về truyền dữ liệu qua cổng Bluetooth; truyền dữ liệu qua cổng Com và LPT.