Khảo sát năng lực của điều dưỡng mới được tuyển dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Bài viết mô tả năng lực của điều dưỡng viên được tuyển dụng từ tháng 01/2014 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và so sánh năng lực điều dưỡng ở các trình độ khác nhau. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ công cụ được xây dựng dựa trên Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, nghiên cứu thực hiện trên 72 điều dưỡng được tuyển dụng từ tháng 01/2014 đến tháng 08/2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.