Luận văn thạc sĩ: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Bậc Đại học chính quy

Đề tài nghiên cứu: "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Bậc Đại học chính quy" được tiến hành tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Thành phố Hồ Chí Minh...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.