Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Khu vực Hồ Chi Minh - Giai đoạn 2017 - 2021

Đề tài: "Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Khu vực Hồ Chi Minh - Giai đoạn 2017 - 2021" Nghiên cứu thị trường kinh tế và xây dựng chiến lược kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.