Luận văn thạc sĩ: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công thương Vĩnh Long đến năm 2020

Đề tài nghiên cứu "Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công thương Vĩnh Long đến năm 2020" được tiến hành tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Vĩnh Long, thời gian từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.