Luận văn thạc sĩ: Nhân tố ảnh hường đến huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 11

Mục tiêu nghiên cứu: xác định mong muốn hàng đối với ngân hàng, xây dựng mô hình nghiên cứu đo lường nguồn vốn huy động dựa trên việc tìm hiểu các nhân tố tác động đến nguồn vốn huy động, đánh giá mức độ tác động của các nhân...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.