Luận văn thạc sĩ: Tái cấu trúc vốn công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tái cấu trúc vốn Mai Linh Group nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.