Mở rộng từ điển Vietsentiwordnet cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng

Bài viết này do đó tập trung vào việc mở rộng từ điển VietSentiWordNet với việc làm giàu các từ quan điểm thuộc lĩnh vực du lịch, trong đó một mô hình mở rộng từ điển VietSentiWordNet sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng được đề xuất và một tiến trình tiền xử lý dữ liệu với nhiều chức năng được tích hợp cũng được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả phân lớp quan điểm. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng việc từ điển VietSentiWordNet được mở rộng đã phân lớp quan điểm chính xác hơn đối với các câu quan điểm trong lĩnh vực du lịch.