Năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

Bài viết mô tả năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản và các yếu tố liên quan của sinh viên cử nhân điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 118 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai hệ chính quy có tham gia học môn điều dưỡng cơ bản tại Khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.