Nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng của Việt Nam

Trên thế giới đã có một số công ty tiên phong ứng dụng công nghệ này vào hoạt động của họ, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều hoài nghi về những rủi ro mà công nghệ này đem lại. Bài viết sẽ thảo luận những ứng dụng của Blockchain trong chuỗi cung ứng và logistics, từ đó đưa ra đề xuất đối với Việt Nam.