Phát triển ngành Logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập EVFTA

Với tốc độ phát triển hàng năm đạt từ 14-16%, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển mới cho Logistics Việt Nam. Trong đó có cả các cơ hội về nguồn cung, cầu cũng như các điều kiện để dịch vụ này có thể thực hiện hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách đối với lĩnh vực logistics hiện nay chưa đồng bộ, cơ sở hạ tầng như hệ thống cảng biển, kho bãi,... còn hạn chế, ứng dụng công nghệ cao trong dịch vụ giao nhận và hải quan còn chưa hiệu quả dẫn đến năng lực cạnh tranh của ngành Logistics còn thấp.