Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển năng lực quan sát cho trẻ mẫu giáo

Bài viết tập trung phân tích đặc điểm năng lực quan sát của trẻ mẫu giáo trong hoạt động trải nghiệm khi sử dụng vật liệu thiên nhiên làm “chất xúc tác”. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp sử dụng vật liệu thiên nhiên trong tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực quan sát cho trẻ mẫu giáo.