Sự tham gia của người dân vào chính sách công dưới ảnh hưởng của mạng xã hội tại Việt Nam: Nghiên cứu từ tình huống điển hình

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu Facebook đã làm thay đổi cơ bản tương tác của người dân - Nhà nước, như một xu thế không thể đảo ngược, người dân tham gia ngày càng nhiều vào các cuộc thảo luận chính sách công và đòi hỏi sự minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền.