Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 2 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

Nội dung của cuốn Tài liệu học tập Luật môi trường gồm có 7 chương, giới thiệu đến các bạn những vấn đề lý luận cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường và luật bảo vệ môi trường; Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây!