Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96 với các bài viết: đô thị vệ tinh ở Việt Nam; xu hướng quản lý không gian đô thị vệ tinh qua các sự án phát triển đô thị tại Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế xây dựng hạ tầng khung để phát triển các đô thị vệ tinh. Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết hơn nội dung.