Thực tiễn áp dụng các điều ước quốc tế vận tải biển tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về thực tiễn ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hàng hải ở Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề thời sự và liên quan trực tiếp đến xu thế hình thành một trật tự pháp lý mới, khả dĩ có thể từng bước đưa việc quản lý hoạt động của các tàu biển - như là một chủ thể sử dụng khai thác biển và đại dương trong hệ thống pháp luật có tính chất toàn cầu.