Xây dựng chương trình môn Giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ

Bài viết đề cập đến những nét cơ bản, đặc trưng của hệ thống tín chỉ, so sánh sự khác biệt của nó với hệ thống niên chế; Giới thiệu về việc thiết kế, xây dựng chương trình môn học giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ ở HUBT.