Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên chuyên sâu môn Bóng bàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy thuộc lĩnh vực thể dục thể thao đã xác định được 05 test trong tuyển chọn môn bóng bàn có đủ độ tin cậy và tính thông báo. Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn gồm: Thang điểm, bảng phân loại và phân loại tổng hợp, qua đó ứng dụng tuyển chọn sinh viên chuyên sâu bóng bàn trường Đại học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh.