Xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng thể nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Krông - buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Phương pháp nghiên cứu vận dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; thống kê phân tích; sử dụng những lý thuyết cơ bản về tiền tệ, tín dụng, kinh tế vĩ mô, ví mô và các dữ liệu lịch sử... để phân tích, so sánh và đánh giá nội dung liên quan đế đề tài nghiên cứu.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.