• Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 1: Biến cố và xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử, biến cố, các loại biến cố; mối quan hệ và các phép toán giữa các biến cố; định nghĩa xác suất; các công thức xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hiu 12/12/2017 358 29

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, các giá trị đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hiu 12/12/2017 309 15

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 5: Mẫu ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp mẫu, cách trình bày một mẫu cụ thể, các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của đặc trưng mẫu, tính các đặc trưng của mẫu cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hiu 12/12/2017 323 12

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 6: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng điểm, ước lượng khoảng (Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể, khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể, khoảng tin cậy của phương sai tổng thể). Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hiu 12/12/2017 322 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể,... Mời các bạn tham khảo.

   27 p hiu 12/12/2017 285 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy (Mở đầu, hồi quy tuyến tính), phân tích tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hiu 12/12/2017 311 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 5: Phép tính vi phân hàm nhiều biến và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm nhiều biến và ứng dụng, định nghĩa đạo hàm riêng, đạo hàm riêng và khái niệm cận biên trong kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hiu 12/12/2017 256 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 2: Không gian véc tơ và ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm không gian véc tơ, một số tính chất không gian véc tơ, khái niệm về biểu thị tuyến tính, hệ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hiu 12/12/2017 261 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm trong mô hình toán kinh tế, những khái niệm về cân bằng trong mô hình toán kinh tế, trạng thái cân bằng trong mô hình thị trường đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hiu 12/12/2017 280 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (tt)

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (tt)

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đạo hàm cấp cao, đạo hàm cấp hai và khái niệm cận biên giảm dần, mô tả bài toán tối ưu, định nghĩa giá trị cự đại và cực tiểu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   15 p hiu 12/12/2017 279 2

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 1: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về định thức, một số khái niệm liên quan, tính chất của định thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hiu 12/12/2017 321 3

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 3: Giá trị riêng của dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa giá trị riêng của ma trận, đa thức đặc trưng của ma trận, chứng minh định lý, định nghĩa dạng toàn phương,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hiu 12/12/2017 223 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083