• Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 Chức năng hoạch định trong quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, mục tiêu hoạch định; Chức năng, nguyên tắc hoạch định; Nội dung, phương pháp hoạch định; Quy trình hoạch định; Hoạch định chiến lược.

   11 p hiu 21/02/2022 43 5

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Quyết định quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vai trò của quyết định; Phân loại quyết định; Nguyên tắc, chức năng, nội dung QĐ; Quy trình, phương pháp, nghệ thuật ra QĐ; Công cụ hỗ trợ ra quyết định; Nâng cao hiệu quả quyết định quản lý.

   15 p hiu 21/02/2022 39 6

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị; Trường phái cổ điển: Trường phái khoa học, Trường phái hành chính; Trường phái tâm lý xã hội; Trường phái định lượng; Trường phái hội nhập (tính hợp); Trường phái hiện đại.

   19 p hiu 21/02/2022 64 27

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Nhập môn về quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quản trị; Phân loại quản trị; Các chức năng của quản trị; Vai trò, ý nghĩa của hoạt động quản trị; Khái niệm Nhà quản trị; Vai trò của nhà quản trị học; Các kỹ năng của nhà quản trị.

   19 p hiu 21/02/2022 73 34

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Bậc Đại học)

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Bậc Đại học)

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng; Các quy trình của chuỗi cung ứng: hoạch định và thu mua; Các quy trình của chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối; Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng; Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng; Hệ thống đo...

   72 p hiu 21/02/2022 53 11

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối do ThS. Nguyễn Trung Thông biên soạn, với mục tiêu chính giúp các bạn sinh viên nắm vững, phân tích được những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, đảm nhiệm các khâu Kinh doanh...

   77 p hiu 21/02/2022 47 12

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng và hiểu được đặc thù của hợp đồng trong hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp; Hình thành được kĩ năng xây dựng hợp đồng, kĩ năng đàm phán kí kết hợp đồng, kĩ năng kiểm soát những rủi ro có...

   18 p hiu 21/02/2022 35 8

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được vai trò của định giá doanh nghiệp đối với hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá doanh nghiệp cũng như nắm được các phương pháp định giá doanh nghiệp – Yếu...

   25 p hiu 21/02/2022 41 5

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình gồm các giai đoạn, các bước thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; hình thành được kĩ năng tư vấn trong mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp.

   26 p hiu 21/02/2022 23 2

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể khái quát được cơ bản pháp luật Hoa Kì về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được hành lang pháp lí điều chỉnh hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp tại Việt Nam.

   30 p hiu 21/02/2022 30 4

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể đưa ra được các phương thức thực hiện mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp hiện nay. Chỉ ra được các biện pháp phòng thủ trước những nguy cơ dẫn tới hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp.

   16 p hiu 21/02/2022 23 4

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 Tổng quan về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm và phân loại về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Chỉ ra được động cơ dẫn tới việc tham gia thương thảo, thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất...

   24 p hiu 21/02/2022 27 2





Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083