• Ebook Economic growth and macroeconomic dynamics: Recent developments in economic theory - Part 1

  Ebook Economic growth and macroeconomic dynamics: Recent developments in economic theory - Part 1

  Part 1 of ebook "Economic growth and macroeconomic dynamics: Recent developments in economic theory" provide readers with content about: topics in growth theory; growth and the elasticity of factor substitution; relative wealth, catching up, and economic growth; statistical issues in growth and dynamics; delinearizing the neoclassical convergence model;...

   130 p hiu 23/04/2023 14 9

 • Ebook Economic growth and macroeconomic dynamics: Recent developments in economic theory - Part 2

  Ebook Economic growth and macroeconomic dynamics: Recent developments in economic theory - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Economic growth and macroeconomic dynamics: Recent developments in economic theory" provide readers with content about: dynamic issues in international economics; dynamic trade creation; substitutability of capital, investment costs, and foreign aid; microchurning with smooth macro growth - two examples;...

   71 p hiu 23/04/2023 14 9

 • Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 1 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 1 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại khách hàng; Nhu cầu khách hàng; Sự thỏa mãn khách hàng; Phương pháp nghiên cứu nhu cầu và thỏa mãn khách hàng; Quản trị quan hệ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 26/03/2023 21 14

 • Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 5 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 5 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 5 Quản lý chất lượng dịch vụ, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của dịch vụ và chất lượng dịch vụ; Các mô cung ứng dịch vụ chất lượng; Tiêu chí đánh góa đo lường chất lượng dịch vụ; Quản lý chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 26/03/2023 20 14

 • Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 3 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 3 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của quản trị và quản trị chất lượng; Quá trình phát triển của quản trị chất lượng; Triết lý quản lý chất lượng của các chuyên gia; Các phương pháp quản lý chất lượng; Các nguyên tắc quản lý chất lượng; Các chức năng của quản...

   34 p hiu 26/03/2023 19 14

 • Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 2 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 2 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vai trò của chất lượng và quản lý chất lượng; Quan niệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Các tiêu chí phản ánh chất lượng sản phẩm; Đặc điểm và yêu cầu trong quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hiu 26/03/2023 19 14

 • Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 4 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 4 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng; Các hệ thống quản lý chất lượng phổ biến; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p hiu 26/03/2023 20 14

 • Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 6 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 6 - PGS.TS. Trương Đoàn Thể

  Bài giảng Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Chương 6 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thực chất và vai trò của kiểm soát quá trình bằng thống kê; Bảy công cụ thống kê truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hiu 26/03/2023 20 14

 • Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 2 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 2 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 2 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Tìm hiểu khái niệm số hóa, ứng dụng số, chuyển đổi số và trưởng thành số; Xu thế thiết bị số; Chuyển đổi kinh doanh số;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   14 p hiu 26/03/2023 14 6

 • Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 4 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 4 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 4 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung là tìm hiểu thách thức kinh tế số về: Nghịch lý năng suất của công nghệ cao: đo lường; Đo lường giá trị dữ liệu: kinh tế học thông tin; Nghịch lý kinh tế số; Đo lường kinh tế số: Một thách thức lớn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   18 p hiu 26/03/2023 12 5

 • Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 1 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 1 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 1 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Xu thế toàn cầu về kinh tế số; Thách thức của nền kinh tế số; Cơ hội của nền kinh tế số; Đo lường kinh tế số; Tài năng kinh tế số;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   8 p hiu 26/03/2023 12 5

 • Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 3 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 3 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 3 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Xuất xứ khái niệm kinh tế số; Định nghĩa kinh tế số: Một thách thức; Kinhtế số: Ba khung nhìn phổ biến; Đặc trưng công nghệ của kinh tế số. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   24 p hiu 26/03/2023 13 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083