• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Nắm rõ các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính; Lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hiu 22/03/2022 111 55

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Đa dạng cộng tuyến" trình bày các nội dung: Tổng quan về đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, phát hiện đa cộng tuyến, các biện pháp khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   21 p hiu 26/04/2017 340 54

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Phương sai sai số thay đổi trình bày các nội dung: Bản chất của phương sai sai số thay đổi, hậu quả của phương sai sai số thay đổi, phương pháp phát hiện phương sai sai số thay đổi, kiểm định Park, kiểm định Glejser,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   29 p hiu 26/04/2017 314 52

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Xác định mô hình hồi quy" trình bày các nội dung: Khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính, phân phối xác xuất cảu các ước lượng,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   56 p hiu 26/04/2017 327 52

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Mô hình hồi quy với biến giả" trình bày các nội dung: Bản chất của biến giả - mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả, hồi quy với biến định lượng và biến định tính, sử dụng biến giả trong phân tích mùa, so sánh hai hồi quy: Phương pháp biến giả,... Mời các bạn cùng tham...

   23 p hiu 26/04/2017 381 52

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hiện tượng tương quan" trình bày các nội dung: Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có sự tương quan, phát hiện tương quan, các biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p hiu 26/04/2017 334 52

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 Quản trị vốn lưu động cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiểu rõ vốn luân chuyển; Quản trị tiền mặt và đầu tư ngắn hạn; Quản trị khoản phải thu; Quản trị hàng tồn kho; Nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 22/03/2022 113 48

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Tổng quan về Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Tầm quan trọng của Quản trị tài chính; Các loại hình Doanh nghiệp; Mục tiêu Doanh nghiệp; Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 22/03/2022 128 46

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 Cơ cấu vốn doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Xác định cơ cấu vốn tối ưu; Cấp độ đòn cân định phí và đòn cân tài chính; Lý thuyết về cơ cấu vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 22/03/2022 110 45

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 Kế hoạch ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài chính; Thẩm định dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 22/03/2022 116 42

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Nhập môn về quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quản trị; Phân loại quản trị; Các chức năng của quản trị; Vai trò, ý nghĩa của hoạt động quản trị; Khái niệm Nhà quản trị; Vai trò của nhà quản trị học; Các kỹ năng của nhà quản trị.

   19 p hiu 21/02/2022 105 40

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị; Trường phái cổ điển: Trường phái khoa học, Trường phái hành chính; Trường phái tâm lý xã hội; Trường phái định lượng; Trường phái hội nhập (tính hợp); Trường phái hiện đại.

   19 p hiu 21/02/2022 105 38

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083