Bài giảng An ninh mạng: Bài 3 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng An ninh mạng - Bài 3: Xác thực thông điệp. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Xác thực bằng mật mã khóa đối xứng, mã xác thực thông điệp (MAC), độ an toàn của mac, hàm băm, khái niệm – digital signature, một số loại chữ ký điện tử,...