Kỹ năng tự học và một số yếu tố liên quan ở sinh viên điều dưỡng mới nhập học trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2018-2019

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm: (1) Mô tả kỹ năng tự học của sinh viên điều dưỡng mới nhập học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến kỹ năng tự học.