Bài giảng Logic học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 6: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện" cung cấp kiến thức đến người học bao gồm các tiền đề của chứng minh; chứng minh; bác bỏ; ngụy biện.