Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 Kế hoạch ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài chính; Thẩm định dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!