Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của các khu công nghiệp TP.HCM

Nghiên cứu thực hiện phân tích khám phá các nhân tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tại các khu công nghiệp (KCN) TP.HCM và phân tích hồi quy để đo lường mức độ tác động của các yếu tố được khám phá lên sự hài lòng của doanh nghiệp.