Các yếu tố tác động tới quyết định tham gia xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các yếu tố tác động xuất khẩu bao gồm: quyết định tham gia thị trường xuất khẩu và tỷ lệ xuất khẩu trên tổng doanh thu của các doanh nghiêp nhỏ và vừa ngành công nghiệp chế biến chế tạo thành phố Hồ Chí Minh dựa trên bộ số liệu tự điều tra khảo sát 147 doanh nghiệp, kết hợp với mô hình kinh tế lượng Probit và Tobit.

Từ khóa: Xuất khẩu, Quản trị kinh doanh

19 p hoaitm 14/06/2018 49 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.