Đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng xét nghiệm thông qua thực hiện ngoại kiểm tra

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong quá trình thực hiện ngoại kiểm và nhận định các hình thức sai số trong quá trình thực hiện ngoại kiểm tra.