Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua kho bạc Nhà nước Phú Nhuận

Nằm trên địa bàn TP.HCM - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của đất nước, Kho bạc Nhà nước Phú Nhuận có nhiệm vụ quản lý ngân sách Nhà nước gồm: ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương của các ĐVSNCL , tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, cơ quan hành chính sử dụng NSNN trên địa bàn Quận Phú Nhuận, trong số đó một nửa là các ĐVSNCL. Vì vậy, vấn đề kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN đối với các ĐVSNCL trên địa bàn luôn được KBNN Phú Nhuận quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.