Kiến thức, thái độ về các biện pháp tránh thai của sinh viên Điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 650 sinh viên điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm đánh giá kiến thức, thái độ và mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về các BPTT của SV Điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.