Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu

Đánh giá tương đồng thiết bị thông qua xác nhận tương đồng kết quả phân tích là một biện pháp được sử dụng trong đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm dựa vào đó đưa ra quyết định về khả năng sử dụng thiết bị trong nghiên cứu và các hoạt động xét nghiệm khác. Từ 40 mẫu máu thực địa tuyển chọn ra 03 mẫu máu toàn phần có nồng độ huyết sắc tố dưới 120 g/L, gần 120 g/L và trên 120 g/L được xét nghiệm lặp lại 7 lần/ mẫu bởi 3 phòng xét nghiệm riêng biệt.