Thực trạng công tác Giáo dục thể chất và nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Bài viết trình bày thực trạng chương trình giảng dạy; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập; đội ngũ giáo viên thể dục làm cơ sở tiến hành lựa chọn môn thể thao và xây dựng nội dung chương trình thể thao tự chọn cho học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.