Xây dựng sàn giao dịch công nghệ theo mô hình doanh nghiệp

Sàn giao dịch công nghệ (sau đây viết tắt là “SGDCN” hoặc “sàn GDCN” hoặc “sàn”) là mô hình hoạt động nhằm thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) và các doanh nghiệp trong quá trình giao dịch, chuyển giao công nghệ, là cầu nối giữa khu vực nghiên cứu và triển khai (R&D) với khu vực sản xuất/kinh doanh. Bài viết này phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất việc xây dựng SGDCN theo mô hình doanh nghiệp để phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam.