Xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, những vấn đề đặt ra

Bài viết cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang, sẽ là một xu hướng lớn mà bất kỳ một quốc gia nào trên con đường phát triển đều phải trải qua. Trong quá trình đó việc để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần tạo dựng cho đơn vị mình một mô hình văn hóa kinh doanh phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.