Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được nội dung, đặc điểm các nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Hiểu và phân loại các hình thức huy động vốn và chi phí huy động vốn của ngân hàng thương mại. Xác định được chi phí huy động vốn của ngân hàng.