Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm, đặc điểm các khoản mục tài sản của Ngân hàng thương mại. Trình bày được nội dung các nghiệp vụ sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại. Phân tích được mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại