Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình dịch vụ thanh toán trong nước: Séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán. Trình bày được quy trình thanh toán của các phương thức thanh toán quốc tế: Chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.