Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Tác động của các chất ô nhiễm không khí" thông qua việc tìm hiểu các nội dúng sau: tác động đối với con người, tác động đối với động vật, tác động đối với thực vật, tác động đối với vật liệu.