Bài thuyết trình Bào chế và sinh dược học: Phương pháp sản xuất viên nang, các tiêu chuẩn chất lượng cho viên nang

'Bài thuyết trình Bào chế và sinh dược học: Phương pháp sản xuất viên nang, các tiêu chuẩn chất lượng cho viên nang' tìm hiểu định nghĩa và phân loại viên nang; phương pháp sản xuất viên nang; các tiêu chuẩn chất lượng cho viên nang.