Bài thuyết trình Bào chế và sinh dược học: Yêu cầu về cơ sở, quy trình sản xuất và chất lượng thuốc nhỏ mắt

'Bài thuyết trình Bào chế và sinh dược học: Yêu cầu về cơ sở, quy trình sản xuất và chất lượng thuốc nhỏ mắt' trình bày các yêu cầu về cơ sở sản xuất thuốc nhỏ mắt; quy trình sản xuất; các dạng dùng; phương pháp sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng.