• Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 2 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí, khái niệm giá thành và phân loại giá thành.

   20 p hiu 28/02/2018 38 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 1 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí,...

   21 p hiu 28/02/2018 42 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 4 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   43 p hiu 28/02/2018 38 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 6 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích sự khác nhau giữa phương pháp phân bổ chi phí SXC theo truyền thống và theo ABC, phân biệt và tính toán được bằng các phương pháp phân bổ trực tiếp và phương pháp cung cấp lẫn nhau trong việc phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ,...

   30 p hiu 28/02/2018 28 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 3 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Trình bày những khái niệm cơ bản của một hệ thống kế toán chi phí (KTCP), phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo quá trình, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi phí thực tế, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi...

   30 p hiu 28/02/2018 27 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 5 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Trình bày định nghĩa và vai trò của chi phí định mức, giải thích và trình bày các thành tố khi xây dựng chi phí định mức, xác định được các chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức.

   15 p hiu 28/02/2018 26 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 7 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất, báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất, sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập, ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.

   19 p hiu 28/02/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 0 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 0 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 0 Giới thiệu môn học Kế toán tài chính 1 nhằm Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

   12 p hiu 28/02/2018 58 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu với mục tiêu chính là: Trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, vận dụng trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu, nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải...

   98 p hiu 28/02/2018 43 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 Kế toán Nợ phải trả với mục tiêu chính là: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả,...

   73 p hiu 28/02/2018 42 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam với mục tiêu chính là: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam, giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc...

   63 p hiu 28/02/2018 41 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 Kế toán tài sản cố định với mục tiêu chính là: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến TSCĐ, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ, nhận diện chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ,...

   96 p hiu 28/02/2018 45 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083