Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 - TS. Tạ Quang Ngọc

Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 Hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước với thanh tra nhân dân. Phân biệt được hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Hiểu được một số nội dung cơ bản trong hoạt động thanh tra.