Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh" thực hiện nhằm: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng máy nước...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.