Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Đặc tả phần mềm trình bày nội dung về định yêu cầu là gì, hai khía cạnh mô tả cho phần mềm, người sử dụng, làm phần mềm thoả mãn yêu cầu, các yếu tố tham gia đặc tả yêu cầu, các mô hình chất lượng của sản phẩm phần mềm,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.